עברית
العربية
בית ספר
זהרת אלמדאאן יסודי לבנות
הגדרת הייחודיות

חינוך בעל משמעות ברוח האמנויות

פרטים כלליים:
שם המנהל/ת:
באשאר נירוך
מספר תלמידים:
134
מספר מורים:
10
מספר כיתות:
0
טלפון:
موبايل : 3031936 - 0
דוא"ל
sawahrehgirls@gmail.com , school_sawahre@yahoo.com
פקס:
כתובת:
רח' חי אלמדארס - מול הדואר